Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 212 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 213 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 214 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 211 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty związane z przyznawaniem dotacji z budżetu
państwa na cele pomocy społecznej w obszarze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 202 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Sosnowicy, na rzecz użytkownika wieczystego.
21.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 206 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie
Annopol, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1973.
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 210 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie
gminy Niedrzwica Duża.
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 209 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie za udział w pracach Rady
Nadzorczej
14.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 207 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie ws. powołania
wojewódzkiej komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach "Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019".
14.07.2017 więcej