Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze powołania na członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Wojewoda Lubelski, stosownie do art. 106 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1793 ze zm.), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na
członka Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia przez organizacje pacjentów działających na
rzecz praw pacjenta.
20.02.2017 więcej
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
Termin egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
14.02.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2016 r. dot. Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, stacja Dęblin
odcinek 12 od km 101 520 do km 107 283
05.01.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 21 grudnia 2016 r. dot. "Modernizacji linii kolejowej nr 7
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, odcinek 11 od
km 94 08 do km 101 520, szlak Życzyn-Dęblin"
05.01.2017 więcej
Zawiadomienie
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie
przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej
02.01.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17
treść Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
28.09.2016 więcej
Wystąpienie w sprawie obsługi wspólnej
skierowane 22 września 2016 r. do wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast i starostów przedstawiające stanowisko
organu nadzoru w sprawie.
28.09.2016 więcej
URUCHOMIENIE IOWISZ
(INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA)
27.09.2016 więcej
Termin egzaminu
dla kandydatów na instruktorów jazdy
27.09.2016 więcej
12