2016-01-22

Wydział Polityki Społecznej

dyrektor Wydziału: Albin Mazurek

zastępca dyrektora Wydziału: Mariusz Kidaj

zastępca dyrektora Wydziału: Agnieszka Skubis-Rafalska

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel.: 81-74-24-552
faks: 81-74-24-470
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl
pok. 7

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • oddział ds. pomocy środowiskowej PS-I
 • oddział ds. pomocy instytucjonalnej PS-II
 • oddział rynku pracy PS-III
 • oddział planowania i analiz PS-IV
 • stanowisko ds. obsługi Wydziału PS-V
 • oddział do spraw rodziny PS-VI
 • stanowiska ds. polityki społecznej w delegaturach Urzędu

 

Wykaz podstawowych zadań realizowanych przez Wydział:

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty niepubliczne.
 2. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz prowadzenie rejestrów ww. placówek, a także jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe.
 3. Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji, a także koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów/prezydentów miast na prawach powiatu w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, wydawanie decyzji i postanowień w drugiej instancji oraz prowadzenie spraw związanych z zaskarżeniem decyzji i postanowień ostatecznych do sądu administracyjnego.
 6. Sprawowanie nadzoru i wykonywanie kontroli powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz centrum integracji społecznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 8. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz centrum integracji społecznej i klubów integracji społecznej.
 9. Obsługa Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków budżetu państwa, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu działania Wydziału.