2016-01-26

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

dyrektor Wydziału: Angelika Konaszczuk

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-426
faks 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
pok. 258

Oddział ds. Paszportów
ul. Północna 3, 20-064 Lublin
tel. 81 74 76 447; 81 74-77-400
faks 81 74-76-785
e-mail: lub-pass@lublin.uw.gov.pl

 

 

Wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk pracy funkcjonujących w Wydziale:

 • Oddział ds. paszportów z Terenowym Punktem Paszportowym w Puławach i w Kraśniku (SO-I)
 • Oddział ds. cudzoziemców (SO-II)
 • Oddział spraw obywatelskich i ewidencji ludności (SO-III)
 • Stanowisko ds. obywatelstwa polskiego i repatriacji (SO-IV)
 • Stanowisko ds. obsługi Wydziału (SO-V)
 • Oddziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w delegaturach Urzędu

 

Podstawowe zadania realizowane przez Wydział:

 1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez organy jednostek samorządu terytorialnego zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony.
 2. Wydawanie decyzji z zakresu zadań wymienionych w pkt 1), w ramach orzecznictwa w I i II instancji.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego oraz potwierdzanie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących repatriacji.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem paszportów obywatelom polskim wynikających z ustawy o dokumentach paszportowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z wydalaniem obywateli UE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
 10. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobowość prawną kościelnych jednostek organizacyjnych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 12. Prowadzenie korespondencji z placówkami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskimi za granicą, w zakresie prowadzonych i nadzorowanych przez wydział zadań
 13. Kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzorowanych przez wydział.
 14. Wykonywanie zadań związanych z działem administracji rządowej dot. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.