Lista artykułów

Nazwa artykułu
Mapy potrzeb zdrowotnych
mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób, przygotowane
zgodnie z dokumentem Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020,
09.01.2017 więcej
Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia
Zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, właściwy wojewoda wydaje opinię o celowości
inwestycji
30.09.2016 więcej
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
dla województwa lubelskiego zatwierdzone przez Wojewodę
Lubelskiego dnia 12 lipca 2016 roku
14.07.2016 więcej
Wojewódzki Plan Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego
24.05.2016 więcej
Instrukcja obsługi
funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów
16.05.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie lecznictwa szpitalnego
29.04.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie kardiologii dla województwa lubelskiego
29.04.2016 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
w zakresie onkologii dla województwa lubelskiego
29.04.2016 więcej