Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.339.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr 207/2016 Zarządu
Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie
powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w
Wisznicach
23.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.223.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/153/2016 Rady
Miasta Dęblin z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży
działek nr 2185/4 i nr 2184/8 w drodze bezprzetargowej przy
ulicy Lipowej w Dęblinie
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.196.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/80/2016 Rady
Gminy Godziszów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziszów w 2016 r
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.215.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/80/16 Rady Gminy
Hanna z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr
XX/121/12 Rady Gminy Hanna z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie
przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Hannie osobie
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.222.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/142/16 Rady
Miejskiej w Annopolu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie
ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i
przechodu
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.320.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/79/16 Rady Gminy
Ułęż z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ułęż
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.425.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr 589/XXII/2016 Rady
Miasta Lublin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia
braku podstaw do wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.382.2016
stwierdzające nieważność Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Hanna z
dnia 27 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.342.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/172/2016 Rady
Miejskiej w Rykach z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w Rykach przy ul. Lubelskiej
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.336.2016
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/106/2016 Rady
Gminy Kamionka z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Kamionce, gm. Kamionka
09.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się