Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.465.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Biłgoraj w sprawie przystąpienia do uchylenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biłgoraj
terenów leśnych i zalesień
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.438.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Hanna w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.467.2017
z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie przekształcenia Zespołu
Oświatowego im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. J. Twardowskiego w
Mysłowie
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.442.2017
z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Serokomla w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Serokomla z Organizacjami Pozarządowymi
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.445.2017
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Uchanie w sprawie przedłużania czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia
dopłat do taryf
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.461.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.437.2017
z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie uchwalenia Rocznego programu
współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2017
z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2018
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.451.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Krzczonów w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w
ośmioletnie szkoły podstawowe
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.453.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Krzczonów w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości w obrębie geodezyjnym Żuków
08.01.2018 więcej