Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 19 maja 2017 r. do 30 czerwca
2017 r. (PN-III.431.6.2017)
21.02.2019 więcej
Urząd Gminy Mełgiew
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 15 maja 2018 r.
(PN-III.431.29.2017)
07.01.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Łukowie
Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 6 września do 15
października 2017 r. (PN-III.431.16.2017)
26.06.2018 więcej
Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Kontrola przeprowadzona w terminie od 20 grudnia 2017 r. do 31
stycznia 2018 r. (PN-III.431.25.2017)
26.06.2018 więcej
Urząd Gminy Godziszów
Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 19 października
2017 r. do 31 stycznia 2018 r. (PN-III.431.17.2017)
22.05.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 27
listopada do 15 grudnia 2017 r. (PN-III.431.19.2017)
21.05.2018 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 22 i 29 listopada 2017
r. (PN-III.431.22.2017)
21.05.2018 więcej
Fundacja "Oswoić Los"
Kontrola zlecona przeprowadzona w terminie od 28 grudnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. (PN-III.431.24.2017)
09.05.2018 więcej
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 29 grudnia
do 26 stycznia 2017 r. (PN-III.431.31.2017)
09.05.2018 więcej
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Kontrola zlecona przeprowadzona w terminie od 18 grudnia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r. (PN-III.431.27.2017)
08.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się