Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 216 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia
znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
18.11.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 282 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie do składu Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem
14.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 323 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozbudowy jednolitego
rzeczowego wykazu akt
22.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 319 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia polityki
rachunkowości w zakresie budżetu Wojewody Lubelskiego
19.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 315 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 149
Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów
kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóż drogowy
17.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 314 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Zagrodach Przybysławskich, na rzecz użytkownika wieczystego
16.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 309 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu
zapewniania jakości działalności kontrolnej w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
16.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z
dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 311 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na wykonanie remontu na nieruchomości
stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej w
Kraśniku
15.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 321 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych w Wydziale Finansów i Certyfikacji
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie
realizacji budżetu Wojewody Lubelskiego
15.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się