Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.120.2018
stwierdzające nieważność uchwał Rady Gminy Komarówka
Podlaska
16.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.104.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/243/2018 Rady
Gminy Końskowola w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy
Końskowola
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.105.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/246/2018 Rady
Gminy Końskowola w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Końskowola na rok 2018
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.110.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/274/2018 Rady Gminy
Konopnica w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Motyczu
13.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.90.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/241/18 Rady Gminy
Adamów
11.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.102.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/222/2018 Rady
Gminy Janowiec
11.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.9.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/290/18 Rady
Miejskiej w Siedliszczu
10.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.60.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/236/18 Rady Gminy
Trzebieszów
06.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.85.2018
z dnia 5 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
nr XLIII/328/2018 Rady Gminy Kłoczew
05.04.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.94.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/348/2018 Rady
Miasta Łuków z dnia 1 marca 2018 r.
05.04.2018 więcej