Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.46.2018
z dnia 13 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność Rady Miasta
Dęblin w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym
14.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.41.2018
z dnia 5 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Łuków w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łuków na 2018 r.
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.31.2018
z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Motyczu
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.50.2018
z dnia 9 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych
terenów gminy Tarnogród
13.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.48.2018
z dnia 6 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Borzechów w sprawie wprowadzenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Borzechów
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.45.2018
z dnia 6 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.31.2018
z dnia 2 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica zmieniającej uchwałę w sprawie nadania
statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Motyczu
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.32.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Józefów nad Wisłą w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Józefów nad Wisłą
08.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.36.2018
z dnia 31 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wysokie w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
07.02.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.33.2018
z dnia 31 stycznia 2018r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Józefów nad Wisłą w sprawie nadania statutu
Urzędowi Miasta Józefów nad Wisłą
07.02.2018 więcej
1234