2018-05-15

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.17.2018

Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.17.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/252/2018 Rady Gminy Końskowola z dnia
4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Końskowola - etap III w części obejmującej: § 2 pkt 3 uchwały w brzmieniu: „III.2.2 (Młynki)”, § 3 pkt 4 w brzmieniu: „220 kV, 400 kV”, § 17 ust. 1 w brzmieniu;”220 kV,
400 kV” oraz: „50 m, 80 m”, § 17 ust. 3 w brzmieniu: „220 kV, 400 kV”, § 29 uchwały w brzmieniu:
„MN2.1”, § 32 uchwały w brzmieniu: „do”, § 34 uchwały oraz rysunki planu stanowiące załączniki
graficzne do uchwały:
- nr III.1.2 w zakresie terenów o symbolach: R1.2, R1.3 oraz terenu oznaczonego symbolem KDG1.2 w granicach strefy technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV,
- nr III.2.2 w całości,
- nr III.6.1 w zakresie terenu o symbolu ZP6.1.

Załączniki

  Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf 129,26 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się