Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Agnieszka Sołtan-Głowacka - tłumacz przysięgły języka
ukraińskiego
20.02.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Rykach
Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 30 listopada do 31
grudnia 2018 r. (PN-III.431.22.2018)
07.08.2019 więcej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od 23
listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (PN-III.431.21.2018)
29.05.2019 więcej
Urząd Gminy Łaziska
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 6 listopada do 5
grudnia 2018 r. (PN-III.431.18.2018)
09.04.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 25 września do
24 października 2018 r. (PN-III.431.13.2018)
09.04.2019 więcej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim
Kontrola koordynowana przeprowadzona w dniach od 30 października
do 30 listopada 2018 r. (PN-III.431.19.2018)
12.03.2019 więcej
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 31 grudnia
2018 r. do 8 lutego 2019 r. (PN-III.431.21.2018)
12.03.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Kontrola planowa przeprowadzona w terminie od 5 września do 19
października 2018 r. (PN-III.431.12.2018)
12.03.2019 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 11 -16
lipca 2018 r. (PN-III.862.22.2018)
26.02.2019 więcej
Urząd Gminy Konopnica
Kontrola przeprowadzona w terminie od 19 czerwca 2018 r. do 8
lipca 2018 r. (PN-III.431.9.2018)
21.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się