Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 71 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w Lublinie przy ul. Sowińskiego 17
16.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 70 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Pliszczynie, gm. Wólka
16.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w Snopkowie, gm. Jastków
13.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustalenia Zasad i trybu zarządzania ryzykiem ochrony
danych osobowych przetwarzanych w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie
11.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu
stałych dyżurów na terenie województwa lubelskiego w stanach
gotowości obronnej państwa
11.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego "Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy
przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności"
06.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 61 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego
06.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego ds. Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej
06.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
05.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Siewprawicach, gm. Jastków
04.04.2018 więcej