Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej
komisji dyscyplinarnej do spraw geodezji i kartografii
18.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 48 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw geodezji
i kartografii
18.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 323 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony w 2019 roku
08.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 327 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
Spraw Rozwoju Edukacji Historycznej
04.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 322 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Miasta Zamość
03.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 321 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Miasta Zamość
03.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 318 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wólka
02.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 325 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
stycznia 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad
wynagradzania jego członków
02.01.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na
Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach leczniczych
województwa lubelskiego
21.12.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 289 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli
Wojewody Lubelskiego wchodzących w skład komisji
inwentaryzacyjnych i ustalenia ich składu
19.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się