Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.576.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Janowie
Lubelskim z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Janów Lubelski na lata 2020-2024
10.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.538.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta
Kraśnik z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasto Kraśnik służebnościami gruntowymi i służebnościami
przesyłu
08.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.541.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.537.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu we Włodawie z
dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego
programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok”
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.569.2019
stwierdzające nieważność uchwały w sprawie uchwalenia
"Programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020"
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.18.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Rejowcu z
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Rejowiec
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.575.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mełgiew z dnia
29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.559.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stanin z dnia 28
listopada 2019r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stanin”
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.563.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stanin z dnia 28
listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
07.01.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.566.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rybczewice z
dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rybczewice
07.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się