Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.233.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Ludwin z dnia 14
marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ludwin
23.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.219.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/60/2019 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r.
18.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.229.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/47/2019 Rady Miasta
Łuków z dnia 27 marca 2019 r.
18.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.211.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr V/31/19 Rady Miejskiej w
Kazimierzu Dolnym z dnia 18 marca 2019 r.
18.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.222.2019
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/47/2019 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 20 marca 2019 r.
18.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.218.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr V/39/19 Rady Miasta
Rejowiec Fabryczny z dnia 28 marca 2019 r.
18.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.213.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stary Brus z
dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stary Brus
17.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.224.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Dęblin z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego
Domu Kultury w Dęblinie
17.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.221.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tarnawatka z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tarnawatka w 2019 roku"
17.04.2019 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.215.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/35/2019 Rady Gminy
Biszcza
17.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się