2019-03-11

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki

  ogłoszenie o naborze.pdf 141,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROGRAM.pdf 7,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umowa M i W.pdf 225 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy - Wojewoda Gmina.pdf 377,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 2A Wojewoda wn...sł. op..xlsx 16,3 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 1A Gminy wnio...sł. op..xlsx 17,39 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 1B Gminy wnios...sł .op..xlsx 17,07 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 2B Wojewda wni...sł. op..xlsx 16,38 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 3 Lista rekome...ych Gmin.xlsx 15,05 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 4A Gminy spra...sł. op..xlsx 15,92 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał 4B Gminy spraw...sł. op..xlsx 15,97 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 5A Wojewoda s...sł. op..xlsx 16,24 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 5B Wojewoda s...sł. op..xlsx 16,3 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 6 oświadczen...w GMINY.docx 14,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru wnios... Programu.pdf 175,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 3 Lista rekome...elskiego_.pdf 141,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się