Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020"
23.02.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 382 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
gminy Łomazy, w prawo własności tych gruntów
08.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 383 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
gminy Żyrzyn, w prawo własności tych gruntów
08.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 390 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu
Państwa ograniczonym prawem rzeczowym
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 407 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do pełnienia funkcji Punktu Kontaktowego
Host Nation Support (HNS)
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 391 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Niemce
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 400 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności
przypadających z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 404 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z
dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 405 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
stycznia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do
spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad
wynagradzania jego członków
07.01.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 408 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
07.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się