Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.18.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/124/2019 Rady Miasta
Lubartów z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych
zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia
komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą
odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.150.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Gminy
Stanin z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez gminę Stanin
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.192.2020
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 34/2019
Burmistrza Modliborzyc z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w
Modliborzycach
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.195.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/144/20 Rady Gminy
Trzebieszów z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z placów zabaw, placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznych, siłowni zewnętrznych, boisk
sportowych oraz miejsc rekreacyjnych stanowiących własność
Gminy Trzebieszów
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.179.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/93/20 Rady Gminy
Obsza z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli w 2020 r.
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.133.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/103/2020 Rady
Miejskiej w Łaszczowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Łaszczów na lata 2020-2024
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.132.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/92/2020 Rady Gminy
Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej na terenie gminy Tarnawatka
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.203.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
nieruchomość stanowiącą mienie gminy w trybie
bezprzetargowym na okres 5 lat
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.110.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/88/2020 Rady
Gminy Trzeszczany z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Trzeszczany
08.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.79.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/143/2020 Rady
Miasta Dęblin z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Dęblin na
lata 2020-2025
08.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się