Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.252.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Sułów
z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułów
23.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.256.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Nielisz
z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nielisz
23.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.254.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kodeń z dnia 21
sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania
nagród dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu
ze specjalnego funduszu nagród
22.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.251.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/176/20 Rady
Miejskiej w Annopolu z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Annopol
21.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.250.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/112/2020 Rady Gminy
Wohyń z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa
21.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.247.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/128/2020 Rady
Gminy Sułów z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Sułów, w części
obejmującej § 4 pkt 1 i 2 uchwały
21.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.218.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Rokitno
z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno
14.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.249.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Głusk z
dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte
wyniki sportowe
14.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.248.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Głusk z dnia 21
lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Głusk”
14.09.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.245.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Wojcieszków z
dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy
wotum zaufania
07.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się