Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.191.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Rybczewice z
dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Gminy Rybczewice
07.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.194.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Opolu
Lubelskim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy użyczenia obiektu sportowego
zlokalizowanego w Opolu Lubelskim
06.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.190.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego
02.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.11.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jastków z dnia
29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
29.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.186.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/126/20 Rady
Gminy Lubartów z dnia 12 maja 2020 r.
24.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.10.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/122/2020 Rady Gminy
Sitno z dnia 15 maja 2020 r.
23.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.183.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/96/2020 Rady Gminy
Janowiec z dnia 19 maja 2020 r.
22.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.185.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Tarnawatka z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Tarnawatka
19.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.184.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Chrzanów z dnia
8 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli
18.06.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.9.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Tomaszów
Lubelski z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego
16.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się