Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.1.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/73/2019 Rady Gminy
Susiec z dnia 30 grudnia 2019 r.
13.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.59.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym
11.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.72.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia regulaminu
przyznawania stypendium Wójta Gminy Niedrzwica Duża za
osiągnięcia sportowe
11.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.74.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Stanin z dnia 31
grudnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych
11.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.68.2019
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Godziszów z
dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
11.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.67.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Godziszów z
dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostek paliwa w Gminie Godziszów w roku szkolnym 2019/2020
11.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.64.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Potok
Górny z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Potok Górny
07.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.65.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Krzczonów z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Krzczonowie
07.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.53.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Gościeradów z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska „Mój
Rynek” w Gościeradowie
07.02.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.63.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Garbów z dnia
30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Garbów
06.02.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się