Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 467 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu
Państwa do ¾ części we współwłasności nieruchomości
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 465 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Batorz
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 376 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika
wieczystego
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 470 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
24.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 461 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie miasta
Stoczek Łukowski
23.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 410 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Wisznice wykonywania
określonych zadań Urzędu Gminy Tuczna
23.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 407 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi
Miejskiemu we Włodawie wykonywania określonych zadań Urzędu
Gminy Wyryki
23.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 395 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na umorzenie należności z
tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa
położonego na terenie jednostki ewidencyjnej Niemce
20.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 466 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Izbica
19.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 455 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie nr 135 Wojewody Lubelskiego z dnia 5
maja 2020 r. w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w
województwie lubelskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie
wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
19.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się