Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 38 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za
lata 2000-2001
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 36 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za
rok 1999
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 35 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa za
rok 1999
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 34 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
za lata 2001-2008 z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
za rok 2000 z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności zasądzonych
za lata 1999-2006 z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uchanie
19.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na rozłożenie na raty spłaty
należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Skarbu Państwa
18.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 9
stycznia 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad
wynagradzania jego członków
18.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się