Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.207.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Zamość z dnia
28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Zamościu
23.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.227.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Piaskach z
dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piaski na
lata 2021-2025”
23.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Włodawa z dnia
29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
ze świetlic wiejskich
23.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.212.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Piszczac z dnia
30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Piszczac”
23.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.190.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Radzyń Podlaski
22.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.156.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Trzeszczany z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzeszczany
22.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.216.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Lubartów z dnia
24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego
22.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.221.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kurów z dnia 23
czerwca 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy
Kurów na lata 2021-2030"
22.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.223.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Kurów z dnia 23
czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Zaczarowanego Żłobka Misia
Uszatka oraz nadania mu statutu
22.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.213.2021
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Hanna z dnia 22
czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Hanna oraz określenia
granic obwodów szkół podstawowych
22.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się