Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.140.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/148/17 Rady Gminy
Milejów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji kandydatów, którzy ubiegają się o
przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
innej niż szkoła w obwodzie której zamieszkują
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.276.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV.209.2017 Rady
Gminy Wólka z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie podziału Gminy
Wólka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.164.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/209/17 Rady Gminy
Międzyrzec Podlaski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Międzyrzec Podlaski
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.166.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/208/17 Rady Gminy
Międzyrzec Podlaski z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski,
liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
09.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.282.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/252/2017 Rady
Gminy Jastków z dnia 23 czerwca 2017 r.
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.413.231.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/179/17 Rady Gminy
Goraj z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu nieruchomości
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.212.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/320/2017 Rady
Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Lubelskiego położonych w obrębie
ewidencyjnym Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Żabia Wola,
jednostka ewidencyjna Strzyżewice
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.205.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/195/2017 Rady
Gminy Karczmiska z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczmiska w roku 2017
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.243.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/111/2017 Rady Gminy
Jeziorzany z dnia 19 maja 2017 r.
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.361.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/118/2017 Rady
Gminy Jeziorzany z dnia 22 września 2017r. w sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
06.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się