Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.92.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/23/18 Rady Gminy
Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.104.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy
Sosnówka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.102.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy
Konopnica z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Konopnica
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.115.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy
Spiczyn w sprawie Statutu Gminy Spiczyn
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.120.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy
Trzydnik Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Trzydnik Duży
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.159.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr V/24/2019 Rady Gminy
Uścimów z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Uścimów
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.169.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/89/2019 Rady Miasta
Zamość z dnia 25 marca 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Miasta Zamość
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.333.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/73/19 Rady Gminy
Adamów z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Gimnazjum im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej
"Polesie" w Adamowie
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.167.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/95/2019 Rady Miasta
Zamość z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na
drogach publicznych Miasta Zamość
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.278.2019
stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/37/19 Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie
podziału sołectwa Łążek Ordynacki na dwa sołectwa
12.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się