Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1161) wskazujące ograniczenia, obowiązki
i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
02.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.190.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 250 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik
02.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik
02.07.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej
w obrębie 0005 Konstantynów Osada
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 195 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na umorzenie należności z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
za rok 2020 w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24 marca
2020 r.
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 205 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie raty za 2020 r. wraz z
odsetkami z tytułu opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Siedliszcze
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 233 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie miasta
Lubartów
02.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 241 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Urszulin
02.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się