Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie
Bodaczów, jednostka ewidencyjna Szczebrzeszyn-obszar wiejski
21.02.2020 więcej
Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Przystań" we Włodawie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 2-11 grudnia 2019 r.
oraz 7-8 stycznia 2020 r. (PS-Ch.431.1.15.2019)
21.02.2020 więcej
Rb-28 UE - styczeń 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
21.02.2020 więcej
Rb-28 Programy - styczeń 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem
wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej
21.02.2020 więcej
Rb-28 - styczeń 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
21.02.2020 więcej
Rb-27 - styczeń 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
21.02.2020 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 10-16 września
2019 r. (PS-I.431.11.2019)
20.02.2020 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Agnieszka Sołtan-Głowacka - tłumacz przysięgły języka
ukraińskiego
20.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r., postanowienia prostującego
oczywiste omyłki i błędy pisarskie w decyzji nr 23/19 z dnia 7
października 2019 r. znak: IFI.7820.23.2018.BD o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi
ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów
20.02.2020 więcej
Urząd Gminy Tyszowce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 11 lutego 2020 r.
(ŚR-II.431.9.2020)
20.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się