Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 469 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do spraw Monitorowania i Zwalczania Zakażeń
Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w
podmiotach leczniczych województwa lubelskiego
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 445 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności z tytułu
części nieuiszczonej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa za lata 2014-2015
26.11.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kraśniku
przeznaczonej do sprzedaży
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 421 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
26.11.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.318.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Ułęż
z dnia 19 października 2020r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
26.11.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 135/20 z dnia 23 listopada 2020 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Kraśnickiemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi wojewódzkiej nr 833
26.11.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 471 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
26.11.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.324.2020
z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 października
2020 r. zmieniającej Statut Sołectwa Aleksandrówka
25.11.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.329.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w
Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia
w użyczenie na czas nieokreślony części nieruchomości
25.11.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.322.2020
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Łuków z dnia
30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków
25.11.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się