Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-28 Programy
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
25.10.2016 więcej
Rb -28
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 r.
24.10.2016 więcej
Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
okres sprawozdawczy od początku roku do 31 sierpnia 2016 r.
24.10.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej
Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie EFTA
18.08.2016 więcej
Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 31
lipca 2016 r.
18.08.2016 więcej
Analiza dochodów budżetowych
za II kwartał 2016 r.
16.08.2016 więcej
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
16.08.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych państwowych jednostek budżetowych za okres od
początku roku do 30 czerwca 2016 r.
20.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się