Lista artykułów

Nazwa artykułu
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenie Salvete
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 24.11.2017
r. do 05.12.2016 r. (PS-II.431.2.23.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Tereszpol
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 28.09.2016
r. do 29.09.2016 r. (PS-II.431.2.18.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Sulów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23 grudnia
2016 r. 5 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.21.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Konstantynów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 12.09 do
11.10.2016 r. (PS-II.431.2.15.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Biała Podlaska
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 19.09.2016
r. do 19.10.2016 r. (PS-II.431.2.17.2016)
29.03.2017 więcej
Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r. nieopublikowanych w BIP
Protokoły kontroli i/lub zalecenia/wystąpienia pokontrolne nie
podlegające udostępnieniu/publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
30.01.2017 więcej
Urząd Gminy Zalesie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 18 listopada 2016 r.
(PS-BP.431.1.13.2016)
30.01.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
kontrola przeprowadzona w dniach od 26 sierpnia do 29 września
2016 r. (PS-Ch.431.1.8.2016)
27.01.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2016 r.
(PS-Ch.431.2.4.2016)
27.01.2017 więcej
Urząd Miasta Kraśnik
kontrola przeprowadzona w dniu 2 grudnia 2016 r.
(PS-I.431.1.27.2016)
27.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się