Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 83 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach Skarbu Państwa
22.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 125 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wojewódzkiej
komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”
22.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 102 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i
przeprowadzenia wojewódzkiego wieloszczeblowego ćwiczenia
zgrywającego pod kryptonimem Lublin-2016”
22.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 112 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
22.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 77 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
21.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 109 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie zasad obsługi finansowo-księgowej zadań Wojewody
Lubelskiego wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa
20.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 108 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w zakresie
budżetu Wojewody Lubelskiego
20.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 119 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
20.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 110 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla
kierowców wykonujących przewóz drogowy
20.06.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 116 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa
20.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się