Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 101 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski
11.05.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 92 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony
Zabytków w Lublinie
11.05.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 96 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do
spraw Młodzieży
11.05.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do spraw Współpracy z Organizacjami
Pożytku Publicznego
29.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 93 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty
rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomości Skarbu Państwa
29.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 91 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
27.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 60 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Lubelskiego Zespołu Reagowania na Incydenty
Komputerowe
26.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
26.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 85 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Wola
Mysłowska
26.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 89 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Łaszczów
25.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się