Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 76 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Opole
Lubelskie
25.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Koordynującego do realizacji zadań w ramach Rządowego
programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”
25.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pracowników
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do składu
Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem
25.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 72 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż udziału Skarbu Państwa
w nieruchomości
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 88 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Sławatycze
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 89 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Łaszczów
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 67 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wstępnej oceny
formalnej o merytorycznej ofert składanych na finansowe wsparcie
realizacji projektów w ramach programu...
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 82 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Koordynującego do oceny wniosków o udzielenie wsparcia
finansowego
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 81 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu Koordynującego do realizacji zadań w ramach Rządowego
programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
22.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 90 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Kazimierzu Dolnym
22.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się