Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia w
postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko Lubelskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
21.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016
21.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie
remontu na nieruchomości Skarbu Państwa
20.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 73 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego
20.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 53 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego
Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
20.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz użytkowników wieczystych
20.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Lubelskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie
15.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 80 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
położonych na terenie gminy Miączyn
15.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 75 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
15.04.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 64 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie
inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
15.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się