Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
gospodarowania bloczkami mandatowymi w Lubelskim Urzędzie
Wojewódzkim w Lublinie
25.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie zasad realizacji w 2016 roku zadania z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej, polegającego na organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży
25.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 66 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzywda
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzków
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Werbkowice
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 68 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izbica
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 34 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na najem
lokali mieszkalnych Skarbu Państwa
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 21 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na najem lokali mieszkalnych Skarbu
Państwa
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 44 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomości Skarbu Państwa
23.03.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 46 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie zabudowanej
nieruchomości Skarbu Państwa
23.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się