Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa
25.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości Skarbu Państwa
25.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Hańsk
25.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego
Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
25.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 36 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie utworzenia Społecznej Rady do Spraw
Przedsiębiorczości
25.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 31 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
23.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 29 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Skarbu Państwa
23.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 41 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Uchanie
18.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomości Skarbu Państwa
12.02.2016 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomości Skarbu Państwa
12.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się