Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.459.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/217/2017 Rady
Miejskiej w Łęcznej z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Łęczna
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.466.2017
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy
Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. i zarządzenia Nr 83/2017 Wójta
Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r.
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.287.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr 176/XXXI/2017 Rady Gminy
Zakrzówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.355.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady
Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 14 września 2017 r. w
sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.325.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/185/17 Rady Powiatu
w Rykach z dnia 28 września 2017 r.
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.2.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady
Gminy Biała Podlaska z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.6.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/15/15 Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej z dnia 27 lipca 2015
r. w sprawie zmiany nazwy Związku
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.9.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV.153.2016 Rady Gminy
Izbica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.11.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV.157.2016 Rady Gminy
Izbica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyposażenia gminnej
jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej w Tarnogórze
-Kolonii w mienie ruchome
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.14.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy
Szastarka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych
05.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się