Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.432.2017
z dnia 20 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konstantynów w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w
ośmioletnią szkołę podstawową
02.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.441.2017
dnia 20 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Lubartów w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej
02.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.427.2017
z dnia 15 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Szastarka w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w
ośmioletnią szkołę podstawową
19.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.422.2017
z dnia 8 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Żyrzyn w sprawie przyjęcia programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
18.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.378.2017
z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z budową
14.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.417.2017
z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Abramów w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Abramów
07.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.421.2017
z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa
07.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.396.2017
z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi
06.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.418.2017
z 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Abramów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
06.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.414.2017
z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wólka w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność
Gminy Wólka
06.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się