Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.15.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady
Gminy Szastarka z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie nadania
statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w
Szastarce
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.16.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV.158.2016 Rady
Gminy Izbica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyposażenia
gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej w
Tarzymiechach w mienie ruchome
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.60.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/203/17 Rady Gminy
Międzyrzec Podlaski z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
dostosowania projektu sieci szkół podstawowych do nowego
ustroju szkolnego
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.78.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/220/2017 Rady
Miejskiej w Parczewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.84.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/150/2017 Rady Gminy
Trzydnik Duży z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.88.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/272/2017 Rady
Miasta Kraśnik z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnik w roku 2017”
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.103.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady
Miasta Dęblin z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży
działki nr 2363/71, nr 2363/74 i nr 2656/5, położonych
Dęblinie, obręb 0001 Dęblin
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.108.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/207/17 Rady
Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.122.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Gminy
Hanna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przejęcia od osoby
prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego
Szkoły Podstawowej w Hannie oraz Gimnazjum im. Żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza w Hannie
05.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.85.2017
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/185/2017 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie skargi na
Radnego Rady Gminy Jabłonna.
05.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się