Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.465.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Biłgoraj w sprawie przystąpienia do uchylenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biłgoraj
terenów leśnych i zalesień
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.438.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Hanna w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.467.2017
z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Wola Mysłowska w sprawie przekształcenia Zespołu
Oświatowego im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.442.2017
z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Serokomla w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Serokomla z Organizacjami Pozarządowymi
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.445.2017
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Uchanie w sprawie przedłużania czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia
dopłat do taryf
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.461.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.437.2017
z dnia 5 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie uchwalenia Rocznego programu
współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.464.2017
z dnia 2 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2018
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.451.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Krzczonów w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w
ośmioletnie szkoły podstawowe
15.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.453.2017
z dnia 29 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Krzczonów w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości w obrębie geodezyjnym Żuków
08.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się