Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.423.2017
z dnia 20 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Ulan-Majorat w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Ulanie- Majoracie
08.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.462.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
08.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.449.2017
z dnia 21 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Sitno w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
08.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.470.2017
z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Rady Gminy Mełgiew w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w w
ośmioletnie szkoły podstawowe
05.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.469.2017
z dnia 4 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Mełgiew w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół w Mełgwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi
05.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.468.2017
z dnia 4 stycznia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica z dnia w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok
05.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.448.2017
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy Uchanie w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy
Uchanie w korytarzu lokalizacji ropociągu
04.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.457.2017
z dnia 22 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Janów Podlaski w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janów Podlaski
03.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.458.2017
z dnia 21 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Bełżec w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Bełżec
02.01.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.436.2017
z dnia 15 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Łaziska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Łaziska
02.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się