Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.416.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kraśnik
sprawie regulaminu określającego w sprawie regulaminu
określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia dla nauczycieli
06.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.415.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Sosnowica w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami
05.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.410.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
05.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.419.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Rady Gminy Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowościach Strzyniec, Sławacinek Nowy, Czosnówka
05.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.408.2017
z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej
01.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.409.2017
z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Powiatu Puławskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej na terenie
gminy Baranów
01.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.413.2017
z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Tuczna w sprawie stwierdzenia przekształcenia
sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
podstawową
01.12.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.411.2017
z dnia 29 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
30.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.404.2017
z dnia 22 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia
przekształcenia zespołów szkół miejskich w ośmioletnie
szkoły podstawowe
28.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.387.2017
z dnia 23 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Zalesie w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi
gminy
28.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się