Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.370.2017
z dnia 27 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Józefów nad Wisłą w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych
30.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.375.2017
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Gościeradów w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach
prowadzonych przez Gminę Gościeradów
30.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.373.2017
z dnia 26 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Gościeradów w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny nieruchomości nieruchomości położonej w
Wólce Gościeradowskiej gm. Gościeradów
30.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.382.2017
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Miejskiej w Modliborzycach w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Modliborzyce
30.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.372.2017
z dnia 26 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie wyrażenia zgody na
użyczenie nieruchomości położonej we wsi Sobika
30.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.383.2017
z dnia 26 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość
27.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.368.2017
z dnia 25 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Batorz w sprawie ustalenia sieci prowadzonych
przez Gminę Batorz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
26.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.347.2017
z dnia 6 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie uchwalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ułęż
20.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.362.2017
z dnia 20 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Powiatu w Hrubieszowie w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym
20.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.353.2017
z dnia 18 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki
procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych
20.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się