Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.400.2017
dnia 17 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Rady Miejskiej w Modliborzycach w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły szkoły podstawowe
24.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.402.2017
z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
24.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.403.2017
z dnia 20 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwał
Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
22.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.394.2017
z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwał Rady Gminy Ulhówek w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.366.2017
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Piszczac w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.365.2017
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał Rady Gminy Sławatycze w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Sławatycze
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.360.2017
z dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał Rady Gminy Drelów w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.398.2017
z dnia 8 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Głusk w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
09.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.397.2017
z dnia 8 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Spiczyn w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Spiczyn
09.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.376.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność
Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Kazimierza Dolnego w sprawie
budżetu obywatelskiego Kazimierza Dolnego na rok 2018
07.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się