Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.346.2017
z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w sprawie określenia
przebiegu drogi gminnej nr 107795L
19.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.359.2017
z dnia 16 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Wisznice w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Wisznice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice - Etap I
19.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.357.2017
z dnia 16 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Puławy w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze
Puławskiej
19.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.352.2017
z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej w sprawie uchwalenia regulaminu
18.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.358.2017
z dnia 16 października 2017 roku stwierdzające nieważność
uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
17.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.351.2017
z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
17.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.354.2017
z dnia 13 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia powierzchni
użytkowej w budynku stanowiącym własność Powiatu
Radzyńskiego na rzecz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzyża w Radzyniu Podlaskim
17.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.345.2017
z dnia 6 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Ułęż w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli
16.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.341.2017
z dnia 4 października 2017 r stwierdzające nieważność
uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej
własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie
Wąwolnica
16.10.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.342.2017
z dnia 4 października 2017 r. stwierdzające nieważność
uchwały Rady Gminy Żyrzyn w sprawie przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami, klubami opieki oraz dziennymi opiekunami
16.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się