Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 230 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2017 r, w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa znajdującego się w
budynku przy ul. Konopnickiej 8 w Lublinie
29.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 229 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Sułów
22.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 226 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie
na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
22.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 227 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz użytkowników wieczystych, położonej we Włodawie przy
ul. Chełmskiej
21.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 220 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Janowiec
21.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 228 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
21.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 223 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Łukowa
08.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 224 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Dzierzkowice
08.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 221 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na przebudowę na nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie
07.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 225 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania wojewódzkiej komisji do oceny wniosków o
dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
07.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się