Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 222 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Ostrów Lubelski
07.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 215 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i
Etnicznych
02.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 219 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 lipca 2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Dołhobyczów
01.08.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 218 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanej w
Zamościu
27.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 205 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w gminie
Puławy
27.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 60 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców dla
komisji dyscyplinarnej I instancji do orzekania w sprawach
dyscyplinarnych nauczycieli
26.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 212 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 213 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 214 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej
w Lublinie
24.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 211 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
opiniującej oferty związane z przyznawaniem dotacji z budżetu
państwa na cele pomocy społecznej w obszarze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
24.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się