Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 202 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Sosnowicy, na rzecz użytkownika wieczystego.
21.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 206 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie
Annopol, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1973.
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 210 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie
gminy Niedrzwica Duża.
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
18.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 209 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie za udział w pracach Rady
Nadzorczej
14.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 207 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie ws. powołania
wojewódzkiej komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach "Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019".
14.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 195 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego,
położonej w Puławach przy ul. Kwiatowej.
12.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 197 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę
części nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Skarbu
Państwa, położonej w Szczebrzeszynie
12.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 204 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miasta Puławy.
10.07.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 203 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Bełżycach.
10.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się