Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 289 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
03.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 320 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Terenowej ds.
Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa
Lubelskiego
03.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 292 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
03.01.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 316 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy i miasta Radzyń Podlaski
29.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 322 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenia nr 9
Wojewody Lubelskiego z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie
powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Lublinie oraz zasad wynagradzania jego
członków
29.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 299 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju
Służby Zdrowia
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 302 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do pełnienia
funkcji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS)
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 304 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Kultury
Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 301 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
27.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 300 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw Równego
Traktowania
27.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się