Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 96 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie gminy
Rybczewice.
09.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 94 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2017 r.zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Garbów
09.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego
18.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 79 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do
rozpatrzenia oferty, złożonej w dniu 24 marca 2017 r. przez
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Dla Bezpieczeństwa
„PROPATRIA”
18.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 76 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Zakrzew
13.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 72 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa
11.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 55 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego
w Lublinie
10.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 73 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Borzechów
07.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert
05.04.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
04.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się