Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 35 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa
17.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Radecznica
16.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 34 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 39 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Popularyzowania Zasad Państwa Praworządnego
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 30 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
lubelskiego
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 lutego 2016 r. w sprawie zasad realizacji w 2017 r.
zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, polegającego
na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów
dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz
kandydatów na wykładowców
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz użytkownika wieczystego
13.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się