Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
utworzenia Społecznej Rady do Spraw Przedsiębiorczości
13.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa
13.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 38 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzania wstępnej oceny formalnej i merytorycznej ofert
składanych na finansowe wsparcie realizacji projektów
13.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 36 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Hanna.
10.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 lutego 2017 r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu
Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka
07.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przygotowania wojewódzkiego
ćwiczenia obronnego pk. „ZAMEK-17”
06.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 31 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Rejowcu
06.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania wojewódzkiego Zespołu interdyscyplinarnego ds.
bezpieczeństwa imprez masowych
06.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
przygotowań administracji publicznej oraz podmiotów leczniczych
na potrzeby obronne państwa w województwie lubelskim
06.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
06.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się