Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
17.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 16 WOJEWODY LUBELSKIEGO]
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do
realizacji wniosku złożonego przez Spółdzielnię Budowlano -
Mieszkaniową "Unia" w Lublinie
13.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO]
z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa
13.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 7 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
12.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 10 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa
12.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO]
z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Krzczonów.
12.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
12.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w
sprawie zasad obsługi finansowo - księgowej zadań Wojewody
Lubelskiego
11.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenie zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
11.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie
nieruchomości Skarbu Państwa
09.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się