Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 310 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie remontu na
nieruchomości Skarbu Państwa
18.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 293 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wykonywania
zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku
15.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 285 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na użyczenie
części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lublinie
przy ul. Grenadierów
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 291 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Krzywdzie, na rzecz użytkownika wieczystego
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 278 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 55/1 (obręb 0002 –
Berdyszcze)
14.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 290 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej w
Aleksandrowie Pierwszym
12.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 280 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny udziału Skarbu Państwa we współwłasności
nieruchomości położonej w gm. Sosnowica
12.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 307 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Białopole
11.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 279 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr 147/6 (obręb 0082 – Zosin)
05.12.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 283 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do
Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa
Lubelskiego
05.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się