Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 263 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Chełmie
16.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 262 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie udziału Skarbu Państwa w nieruchomości położonej
w Rykach przy ul. Poniatowskiego
16.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 261 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Skarbu Państwa położonej w gminie Krasnystaw
16.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 258 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach
16.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonych w obrębie Zosin
13.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 208 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej
w Lublinie
09.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 259 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie udzielenia zgody na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w
nieruchomości
09.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 240 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz
potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie
lubelskim
04.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 253 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
02.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 234 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Jastków, położonej w gm. Jastków
02.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się