Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.67.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/198/2018 Rady Gminy
Kamionka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie zamiany nieruchomości, w części obejmującej jej §
2
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.160.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/172/18 Rady Gminy
Tuczna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tuczna
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.218.2018
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Dzierzkowice z
dnia 7 czerwca 2018 r. Nr XXXVI/204/2018 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy
Dzierzkowice nieruchomości stanowiącej własność osób
fizycznych położonej w miejscowości Wyżnianka-Kolonia w
drodze darowizny od osób fizycznych
13.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.57.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/236/2018 Rady
Gminy Końskowola z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskowola
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.10.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/207/17 Rady Gminy
Wojciechów z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat dla
dotychczasowego dzierżawcy
12.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.26.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVII/543/2018
Rady Miasta Świdnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik
obszar A, B, C, D
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.26.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVII/541/2018
Rady Miasta Świdnik z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Adampol
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.31.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/404/2018 Rady Gminy
Łuków z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w
obszarze wsi Krynka
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.37.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/297/2018 Rady Gminy
Sitno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
06.07.2021 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.28.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/250/18 Rady Gminy
Adamów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów
06.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się