Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.284.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/213/2018 Rady
Gminy Krzczonów
19.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.277.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/201/2018 z dnia 27
września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Stężycy
19.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.279.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/299/18 Rady
Miejskiej we Frampolu
17.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.271.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/384/2018
Rady Gminy Tomaszów Lubelski
17.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.273.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/208/2018 Rady Gminy
Żyrzyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
16.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.268.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LIX/241/2018 Rady Gminy
Chodel
11.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.270.2018
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/352/2018
Rady Gminy Jastków
11.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.235.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/357/2018 Rady
Powiatu Puławskiego
11.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.269.2018
stwierdzające nieważność zarządzeń Wójta Gminy Łopiennik
Górny
10.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.272.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/226/18 Rady Gminy
Garbów
08.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się