Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.267.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr LXII/193/2018 Rady Gminy
Wilków
08.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.33.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/268/2018 Rady Gminy
Borki
08.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.225.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/358/2018 Rady
Powiatu Puławskiego
08.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.266.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/202/18 Rady Gminy
Tuczna
05.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.265.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/253/2018 Rady Gminy
Nielisz
04.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.264.2018
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy
Kąkolewnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
02.10.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.261.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.235.2018 Rady
Gminy Radecznica
28.09.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.259.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.234.2018 Rady
Gminy Radecznica
27.09.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.32.2018
z dnia 20 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIX/253/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów.
21.09.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.29.2018
z dnia 20 września 2018 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXIX/251/18 Rady Gminy Adamów z dnia 14 sierpnia
2018 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów w części
obejmującej § 3 ust. 14 uchwały.
21.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się