Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.246.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/298/18 Rady Gminy
Puchaczów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Puchaczów
28.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.221.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/256/2018 Rady
Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu bialskiego
21.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.249.2018
z dnia 16 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr LI/277/2018 Rady Gminy Końskowola z dnia 11 lipca 2018 r. w
sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Końskowola
21.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.247.2018
z dnia 17 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XLVII/302/2018 Rady Gminy Krzywda z dnia 26 lipca 2018 r. w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzywda prawa
własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Podosie, Gmina Krzywda.
21.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.248.2018
z dnia 16 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr LI/278/2018 Rady Gminy Końskowola z dnia 11 lipca 2018 r. w
sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Końskowola.
21.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.223.2018
stwierdzające niewżność zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy
Stanin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie odwołania Pani ... ze
stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Grafika w Zagoździu
07.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.243.2018
stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy
Kąkolewnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia
funkcji pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Oświatowego w
Brzozowicy Dużej
07.08.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.227.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/218/18 Rady
Gminy Terespol z dnia 27 czerwca 2018 r.
25.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.219.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/244/2018 Rady
Gminy Biała Podlaska z dnia 21 czerwca 2018 roku
25.07.2018 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.239.2018
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/167/2018 Rady
Gminy Wola Mysłowska z dnia 25 czerwca 2018 r.
24.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się